AN GIANGKh?ng ch?u n?i c?nh giam c?m, tra t?n, 42 ng??i Vi?t làm vi?c ? sòng bài Campuchia ?? li?u m?ng "phá vòng vay", nh?y xu?ng s?ng b?i v? n??c.

(越南安江)由于无法忍受监禁和酷刑,在柬埔寨赌场工作的42名越南人拼命“突围”,跳入河中游回国。

"T?i h?m qua c? nhóm kh?ng ai ng? ???c vì quá ám ?nh. T?i c? nh?m m?t l?i là th?y n??c ng?p qua ??u, tai lu?n vang ti?ng g?y nhóm b?o v? ?ánh ??p ng??i b? b?t l?i", ?oàn Th? Ng?c Di?p (20 tu?i, quê Cao B?ng) nói v?i VnExpress, ngày 19/8.

“昨晚,由于阴影太大,这群人睡不着觉。我一闭上眼睛,就想到水淹没到头上,耳朵总是响起保安们殴打被抓回去的人的声音,”段氏玉叶(20岁,高平省)8月19日对《越南快讯》说。
原创翻译:龙腾网 http://www.shifttrial.com 转载请注明出处


V? ch?ng Di?p thu?c nhóm 40 ng??i may m?n ch?y thoát v? ??n Biên phòng c?a kh?u Long Bình, B? Ch? huy B? ??i Biên phòng, t?nh An Giang. Trong nh?ng ng??i nh?y s?ng b? tr?n kh?i casino thu?c x? Sampeou Poun, huy?n Kaoh Thom (t?nh Kandal Campuchia), m?t ng??i m?t tích, m?t ng??i b? b?o v? sòng b?c b?t l?i.

段氏玉叶夫妇也是40人当中的人员,幸运地逃回到安江省边防部队指挥部龙坪口岸边防哨所。从柬埔寨坎达尔省高通县桑佩奥蓬乡的赌场里逃跑的人中,一名跳河者失踪,一人被赌场保安抓获。

Kho?nh kh?c h?n 40 ng??i Vi?t tháo ch?y kh?i Campuchia.

40多名越南人逃离柬埔寨的惊险时刻

10h h?m qua, khu casino do nhóm ng??i Trung Qu?c qu?n ly n?m bên b? s?ng Bình Di (ranh gi?i t? nhiên gi?a Vi?t Nam và Campuchia, r?ng kho?ng 70 m) vang lên ti?ng la ó, am thanh g?y s?t cho?ng nhau. ?ó là lúc Di?p và h?n 40 ng??i ch?ng tr? nh?ng b?o v? cao l?n c?a sòng bài, ch?y ùa ra c?ng.

昨天上午10点,位于平夷河畔(越南和柬埔寨之间的自然边界,宽约70米)的华人经营的赌场响起了争吵声,铁棍声交加。就在那时候,正是阿叶和四十多人对抗着赌场高大的保安,冲向大门。

Cu?c ?ào thoát ???c nhóm ng??i Vi?t bàn b?c hai ?êm li?n. H? ch?n bu?i sáng ?? th?c hi?n vì sòng b?c kh?ng ?óng c?a, nhóm qu?n ly casino l? là, ch? t?m 7-8 ng??i túc tr?c. Sau khi vào ca làm ?? m?t ti?ng, c? nhóm ??ng lo?t x?ng ra c?a. ??u tiên, nh?ng thanh niên kh?e m?nh s? t?n c?ng nhóm b?o v?, phá vòng vay ?? nhóm th? hai g?m ph? n? t? phía trong x?ng ra. Cu?i cùng là nh?ng thanh niên c?m bom x?ng ném ch?n ???ng b?o v?, t?o c? h?i cho ??ng h??ng có th?i gian thoát than.

这群越南人连续两晚商议逃脱计划。他们选择早上去执行,因为赌场管理团队疏忽大意没有关上大门,只有大约7-8人值班。上班约一个小时后,一行人齐刷刷地冲出大门。首先,年轻力壮的青年攻击安保人员突破重围,让第二组人和妇女从里面冲出来。最后是一批拿着汽油弹的年轻人扔向赌场保卫人员,让老乡们有脱身的机会。

Ban ??u b? b?t ng?, nhóm b?o v? casino ch?a k?p ph?n ?ng. Nh?ng ch?a ??y m?t phút sau nh?ng tay lính v?m v? xu?t hi?n cùng g?y, thanh s?t, ?ánh ?u?i nhóm ng??i Vi?t ?ang ch?y ch?i ch?t r?i nh?y xu?ng s?ng b?i v? phía Vi?t Nam. M?t ng??i kh?ng may b? chúng b?t l?i.

最开始出乎意料,赌场保安们没有反应过来。但不到一分钟,魁梧的士兵带着棍子、铁棒出现,驱赶正在逃亡并跳入河中向越南游去的越南人。但有一个人很不幸被他们抓了回来。
原创翻译:龙腾网 http://www.shifttrial.com 转载请注明出处


Trong nhóm có 7-8 ng??i kh?ng bi?t b?i nh?ng v?n li?u m?ng nh?y xu?ng dòng n??c ch?y xi?t do l? th??ng ngu?n ?? v?, c? g?ng thoát sang bên kia. H? ???c nh?ng ng??i b?i gi?i kèm vào b?. Hi?n, 40 ng??i ???c ch?m sóc ? Nhà V?n hóa x? ?a Ph??c, huy?n An Phú, và ?? c? quan ch?c n?ng l?y l?i khai ph?c v? c?ng tác ?i?u tra.

逃亡人群中有7-8人不会游泳,但仍冒险地跳入上游有洪水涌入的湍急水中,试图逃向越南。不会游泳的被擅长游泳者拉带到岸边。目前,有40人收治在安富县多福乡文化馆,并给当局提供证词辅助调查工作。


Ch? Di?p (ng?i quay l?ng) kh?ng th? ch?p m?t sau khi b? tr?n kh?i casino Campuchia. ?nh: Ng?c Tài

阿叶(背对坐着)从赌场逃脱之后没法睡个好觉 图片:玉财

"4 tháng v? ch?ng t?i b? l?a bán sang Campuchia làm vi?c trong casino ch?ng khác gì ??a ng?c", Di?p k?. Ba n?m tr??c h? sang B?c Ninh làm c?ng nhan nh?ng l??ng kh?ng ?? s?ng. H?i tháng 4, Di?p bàn v?i ch?ng tìm vi?c khác. Th?y th?ng tin tuy?n d?ng trên Facebook, Di?p tìm hi?u thì ???c m?i gi?i m?i g?i c?ng vi?c l??ng th?p nh?t 25 tri?u ??ng.

“4个月以来,我和妻子被骗卖到柬埔寨赌场工作,就像地狱一样,” 阿叶说。三年前,他们到北宁省打工,但工资不够生活。四月份,阿叶和丈夫商量着另找工作。在脸书上看到招聘信息,阿叶了解后得到中介的邀请,参加一份最低为2500万越南盾薪水的工作。

"H? b?o c?ng vi?c r?t nhàn, làm vi?c trên máy tính, trong phòng l?nh", c? cho bi?t. B? h?p d?n b?i m?c l??ng g?p b?n l?n hi?n t?i, v? ch?ng Di?p x?p ??, lên ?t? theo ch? d?n c?a m?i gi?i. Sau ba ngày di chuy?n, 4-5 l?n chuy?n xe, hai ng??i ?? có m?t trên ??t Campuchia. T? th?i ?i?m ?ó, v? ch?ng Di?p b? ch? casino do? n?t, b?t lao ??ng c?t l?c.

“他们说工作很悠闲,在电脑上工作,在空调房里工作,” 她说。因为被相对现在四倍高的工资所吸引,阿叶夫妇带上行李按照中间人的引导上了车。经过三天4-5次换车转移,两人已经出现在柬埔寨的土地上。从那一刻起,阿叶两夫妇就被赌场老板恐吓,强迫劳动到筋疲力尽。

Tháng ??u c? ???c ?ào t?o s? d?ng nick ?o ?? m?i g?i ng??i khác tham gia game h?n hò, d? d? h? n?p ti?n. Bi?t b?n ch?t c?ng vi?c l?a ??o nh?ng Di?p kh?ng có l?a ch?n khác b?i "n?u kh?ng làm s? b? ?ánh ??p th?m chí ?e do? tính m?ng". Nhi?u tháng kh?ng ??t ch? tiêu (ki?m ???c 300 tri?u m?i tháng cho ch?), c? b? do? ??a lên t?ng trên chích ?i?n. Có ngày c? ph?i làm ??n 14 ti?ng, lê l?t v? phòng ch? mu?n l?n ra ng?.

第一个月,她接受培训使用虚拟账户邀请其他人参加约会游戏,引诱他们充值。得知这是诈骗工作的本质,阿叶别无选择,因为“不顺从就会遭到殴打甚至会危及生命”。几个月没有达到目标(每月为老板赚3亿越盾),她被胁迫到楼上遭受电电击。有时候她要工作14个小时,蹒跚回到房间只想倒头就睡。

Lúc nhóm ng??i Vi?t làm cùng casino bàn k? ho?ch ?ào t?u, v? ch?ng Di?p l??ng l? vì ch? còn hai tháng n?a s? ???c th? v? nh? ch? ?? h?a. Nh?ng ngh? l?i, Di?p th?y kh? n?ng c? hai v? ch?ng s? b? bán cho ch? khác, tình hu?ng t? h?n có th? ch?t trên ??t khách. Tr??c l?a ch?n sinh t?, Di?p và nhi?u ng??i ch? có y ni?m duy nh?t "thà ch?t ? quê h??ng, ch? kh?ng ch?t trên ??t ng??i khác".

当这群同在赌场工作群越南人一起商议逃跑计划时,阿叶夫妇犹豫了一下,因为还有两个月的时间,他们就能像老板承诺的那样被释放。但转念一想,阿叶觉得夫妻俩可能会被卖给其他人,情况更糟的话可能会死在他乡。在生死抉择面前,阿叶和许多人都有“宁可死在故乡,也不愿死在别人的土地上”意念。


Anh Ph?m Nguy?n Anh Tu?n k? c?nh tình hu?ng b? tr?n b? b?o v? casino l?y cay ?ánh vào ??u. ?nh: Ng?c Tài

范阮英俊讲述了逃跑时被赌场保安拿木头打头的情景。照片:玉财

Cùng v??t biên v?i v? ch?ng Di?p, anh Ph?m Nguy?n Anh Tu?n, 30 tu?i, khi m?i sang Campuchia ???c qu?n ly casino cho gi? ch?c t? tr??ng, do th?ng th?o vi tính. Tr??c ?ay, Tu?n làm viên ch?c ? Gia Lai, sau ?ó chuy?n sang kinh doanh ti?m game, bi da. Th?a nh?n có chút "máu" c? b?c trong ng??i, anh v??ng kho?n n? 500 tri?u ??ng.

同阿叶夫妇一起越境的是30岁的范阮英俊,刚到柬埔寨时,由于精通计算机,被赌场经理安排担任组长。以前,阿俊在嘉莱省当过公务员,后来转行经营游戏店、台球店。他承认自己身上还留着好赌的“血液”,负债5亿越盾。

Ph?n b? ch? n? ?òi si?t, ph?n gia ?ình l?c ??c, th??ng xuyên b? m? la r?y, Tu?n li?u nghe theo m?i gi?i ?i làm vi?c t?i casino. "H? kh?ng nói làm ? Campuchia ?au, ch? nói làm ? Tay Ninh. Mình ngh? làm ? casino thì có th?ng có thua, ch? kh?ng ngh? qua ?ay l?a g?t ng??i khác", anh Tu?n nói.

一部分原因是被债主催债,一部分是家庭内部不和,他经常被母亲念叨,阿俊不顾一切地听从中间人去赌场工作。“他们不是说在柬埔寨工作,只是说在西宁省工作。我想在赌场做的话有输有赢,但未曾想到这里来欺诈他人,”阿俊说。

C?ng vi?c ??u tiên Tu?n làm kh?ng ??t yêu c?u li?n b? bán cho m?t ch? khác. Chuy?n ??n ch? th? ba, anh tr? l?i b?n tháng, c?ng vi?c qu?n ly t??ng ??i nh? nhàng, b?t ??u có ti?n g?i v? quê nhà. Tuy nhiên, b?c xúc vì ch? casino bóc l?t lao ??ng ng??i Vi?t, th??ng ch?i m?ng, tra t?n nên anh ?p ? y ??nh b? tr?n.

阿俊做的第一份工作不尽人意,立马被转卖给了另一个老板。 到第三个老板手上时,他留下干了四个月,管理工作比较轻松,开始有了点钱寄回老家。但是,由于赌场老板剥削越南劳工,经常受到咒骂和折磨,他酝酿着逃跑的念想。
原创翻译:龙腾网 http://www.shifttrial.com 转载请注明出处Nhóm lao ??ng ???c b? trí ch? ngh? ng?i, ti?p nh?n ?i?u tra t?i An Giang. ?nh: Ng?c Tài

这群劳工被安排在安江省休息和接受调查。照片:玉财

G?n ?ay, m?t lao ??ng Vi?t b?nh n?ng làm vi?c kh?ng ??t yêu c?u, ch? casino ng??i Trung Qu?c mu?n bán ?i. Tu?n th?y th??ng li?n ??i di?n nhóm lao ??ng, xin ch? casino th? ng??i này v? n??c, ti?n chu?c s? do nh?ng ng??i còn l?i góp m?i ng??i 50 USD. Tuy nhiên ch? sòng bài t? ch?i v?i ly do nhóm lao ??ng còn n? ti?n, kh?ng có quy?n ??t ?i?u ki?n.

最近,一名越南工人病重,业绩不达标,中国赌场老板想卖掉他。阿俊见心生怜悯就代表劳团,请赌场老板放他回国,赎金由剩下的人每人出资50美元。然而,赌场老板以劳工团体还拖欠钱为由拒绝,无权提条件。

Kh?ng th? th??ng l??ng v?i ch?, anh Tu?n im l?ng b? v?, sau ?ó r? nh?ng ng??i cùng phòng lên k? ho?ch tr?n v? n??c. T?ng ng??i l?ng l?ng sang các phòng bên c?nh tác ??ng ??u nh?n ???c s? ?ng h?. "Ngoài ng??i m?t tích, ng??i b? b?t, chúng t?i ?ang r?t lo l?ng cho s? ph?n nh?ng ng??i ?? giúp s?c cho chúng t?i tr?n ch?y", anh Tu?n nói.

无法说服老板,阿俊默不作声地离开了,然后邀同房的人计划逃回国。他们每个人静悄悄地来到隔壁的房间,都获得了其他人的支持。“除了失踪者和被捕者,我们非常担心那些帮助我们逃跑的人的命运,” 阿俊说。

Th?i gian g?n ?ay, nhi?u ng??i Vi?t b? l?a sang Campuchia bán cho các t? ch?c ?ánh b?c, b? bóc l?t s?c lao ??ng, mu?n v? ph?i n?p 3.000-30.000 USD. Theo B? C?ng an, các c? s? c??ng b?c lao ??ng t?p trung ? khu Bà V?t, t?nh Svaytieng; Banteay Meanchay, t?nh Poipet; thành ph? Shihanoukvile, t?nh Preah Shihanouk; Chrey Thom, t?nh Kandal và t?i thành ph? Phnompênh. Sáu tháng ??u n?m, C?ng an Vi?t Nam ph?i h?p nhà ch?c Campuchia gi?i c?u h?n 250 tr??ng h?p b? l?a ?i lao ??ng trái phép.

最近,许多越南人被骗到柬埔寨卖给赌博组织,被剥削劳动,想回去必须支付3000-30000美元赎金。 据公安部称,这些强迫劳动的场所集中在Svaytieng省Bà V?t区;Poipet省Banteay Meanchay; Preah Shihanouk省Shihanoukvile市,Kandal 省Chrey Thom和金边。今年前6个月,越南警方与柬埔寨当局合作,解救了250多起被骗去非法打工的案件。

原创翻译:龙腾网 http://www.shifttrial.com 转载请注明出处